Zakres obsługi prawnej świadczonej przez Kancelarię w zakresie prawa Karnego

Obrona oskarżonego

występowanie w charakterze obrońcy we wszystkich sprawach karnych

ODSZKODOWANIA

dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia od sprawców przestępstw (wypadków, pobić, śmierć pokrzywdzonego) na drodze odrębnego postępowania cywilnego

POZOSTAŁE SPRAWY KARNE

Występowanie w charakterze pełnomocnika stron (innych podmiotów) w postępowaniu karnym:
występowanie w charakterze pełnomocnika powoda cywilnego - dochodzącego roszczeń cywilnych w tzw. postępowaniu adhezyjnym - prowadzonego łącznie z postępowaniem karnym
występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego - popieranie oskarżenia przed Sądem zamiast lub obok oskarżyciela publicznego (prokuratora, innych podmiotów)
występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela prywatnego (sporządzanie i kierowanie do Sądu tzw. prywatnych aktów oskarżenia) w sprawach ściganych w trybie prywatnoskargowym m.in. o:
- zniesławienie
- zniewagę
- naruszenie nietykalności cielesnej
- uszkodzenie ciała poniżej 7 dni
- przestępstwa stypizowane poza kodeksem karnym
sporządzanie i kierowanie do Sądu tzw. subsydiarnych aktów oskarżenia - powtórne wydanie przez prokuratora postanowienia o umorzeniu lub odmowie wszczęcia postępowania - ściganych w trybie publiczoskargowym i publicznoskargowych ściganych na wniosek)

Wykroczenia

występowanie w charakterze obrońcy w sprawie osób obwinionych przeciwko którym złożono do Sądu wniosek o ukaranie
występowanie w charakterze pełnomocnika strony (oskarżyciela posiłkowego) w postępowaniu o wykroczenia

Sprawy karno-skarbowe

występowanie w charakterze pełnomocnika podmiotu zobowiązanego do odpowiedzialności posiłkowej
występowanie w charakterze pełnomocnika interwenienta (w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe)
występowanie w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe

Prawo karne w ogólności

O ile jesteś bliżej zainteresowany problematyką karną, sposobem w jaki organy procesowe traktować Cię będę w toku prowadzonego postępowania karnego przejdź do poniższej zakładki. Znajdziesz tam trochę ogólnej wiedzy o prawie karnym oraz odpowiednie przepisy prawne, które znajdą zastosowanie