Regulamin strony www.poradyprawnicze.com.pl

Informacje ogólne

Strona internetowa www.poradyprawnicze.com.pl ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest reklamą i nie stanowi oferty zawarcia jakiejkolwiek umowy w rozumieniu przepisów prawa.

Ochrona prywatności i danych osobowych klientów Kancelarii. Postępowanie z dokumentami.

Kancelaria Adowokata i Radcy Prawnego nie udziela i nie gromadzi żadnych informacji na temat osób kontaktujących się z Kancelarią. W przypadku wstępnych porozumień gdy klient przesłał już czy to drogą elektroniczną czy też pocztową jakiekolwiek dokumenty a następnie nie decyduje się na zlecenie naszej Kancelarii Adwokackiej prowadzenia sprawy i co się z tym wiąże udzielenia pełnomocnictwa, dokumenty elektroniczne zostają usuniętę z dysków twardych, a przesłane kopie, fotokopie, kserokopie itp. - po uprzednim powiadomieniu klienta i za jego zgodą - zostają fizycznie zniszczone. Oryginały dokumentów po telefonicznym lub pisemnym wezwaniu zostają zwrócone osobie je przekazującej na jej koszt.

Zakaz przesyłania niezamówionej reklamy

Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego nie życzy sobie przekazywania jakichkolwiek niezamówionych materiałów czy to drogą elektroniczną czy też pocztową. Na ich przesłanie wymagana jest zgoda Adwokata lub Radcy Prawnego pracującego czy też współpracującego z Kancelarią. Wszelka niezamówiona korespondencja podlega zniszczeniu bez powiadomienia o tym fakcie osoby przesyłającej.

Zasady udzielania porad prawnych przez internet i telefon

Udzielane drogą elektroniczną pod jakąkolwiek postacią ( e-mail, skype, formularz kontaktowy) doradzenie nie jest poradą prawną w rozumieniu przepisów Prawo o adwokaturze lub ustawa o radcach prawnych. Uzyskana drogą poczty eletronicznej korespondencja nie może być skutecznie wykorzystana przed jakimikolwiek Urzędami i Sądami. Podobna sytuacja dotyczy rozmów telefonicznych. Ich ewentualny zapis w jakiejkolwiek postaci elektronicznej jest zabroniony i może odbyć się za wyłączną i wyraźną zgodą prowadzącego rozmowę adwokata lub radcę prawnego.

Tajemnica Adwokacka i Radcy Prawnego

Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego jest prawnie zobligowana do przestrzegania tajemnicy adwokackiej i radcowskiej. Obowiązek ten statuuje ustawa Prawo o adwokaturze oraz ustawa o radcach prawnych. Wyjątkowo na ściśle określonych warunkach z tajemnicy tej może zwolnić Sąd. Niemniej jednak trzeba zaznaczyć, że nasze tajemnice obok tajemnicy notarialnej, lekarskiej i dziennikarskiej są jednymi z najbardziej chronionych tajemnic. Ich ujawnienie należy do absolutnych wyjątków i odbywa się wyłącznie na warunkach określonych w ustawie. Z tajemnicy adwokackiej i radcowskiej nie może zwolnić prokurator. Do przestrzegania tajemnicy adwokackiej i radcy prawnego zobowiązują również odpowiednie przepisy korporacyjne - Krajowej Izby Radców Prawnych oraz Naczelnej Rady Adwokackiej, w tym zasady etyki wykonywania zawodu. Choć dbamy o bezpieczeństwo naszych komputerów to jednak przesyłanie dokumentacji na linii klient - kancelaria w jakiejkolwiek postaci elektronicznej odbywa się na wyłączne ryzyko klienta Kancelarii.

Programy partnerskie i współpraca z innymi podmiotami

Nasza Kancelaria pozostaje otwarta na wszelkie formy współpracy z mediami, przedsiębiorcami oraz gazetami w zakresie rozpowszechniania informacji na temat działalności i zakresu usług świadczonych przez Kancelarię Adwokata i Radcy Prawnego. Zakres tej współpracy określa pisemna lub ustna umowa pomiędzy stronami.Zabrania się bezcelowego klikania umieszczonych na stronie reklam czy to osobiście czy też za pośrednictwem dostarczonego oprogramowania komputerowego.

Blog polityczno-prawny

Umieszczane na blogu komentarze o treści prawnej lub politycznej stanowią wyłącznie prywatne opinie osób je publikujących. Ich treść nie może być wykorzystywana przed Sądami lub jakimikolwiek Urzędami Administracji Publicznej. Osoby komentujące treść artykułu mogą dowolnie wyrażać swoje opinie z poszanowaniem jednak dóbr osobistych osób trzecich. Zabrania się używania słów powszechnie uważanych za obelżywe. Blog nie jest czasopismem w rozumieniu przepisów Prawo Prasowe.

Forum

Dzielenie się informacjami prawnymi na naszym forum odbywa się bezpłatnie. Udzielane doradztwo ma charakter prywatnych opinii forumowiczów. Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich merytoryczną treść.

Prawa własności intelektualnej

Zabrania się kopiowania całości lub części artykułów umieszczonych na blogu forum oraz stronie www.poradyprawnicze.com.pl. Podlegaja one ochronie prawnej. Wszelkie prawa do ich treści pozostają zastrzeżone. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do treści Regulaminu prosimy o kontakt po adresem e-mail: