Prawo budowlane

Sprawy z zakresu budownictwa

Nasza kancelaria oferuje pomoc prawną w przeprowadzeniu szeroko pojętego procesu budowlanego, między innymi:
uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
pomocy w uzyskaniu decyzji w sprawach tzw. warunków zabudowy lub zagospodarowania terenu
uzyskania pozwoleń na budowę, względnie dokonania właściwym organom zgłoszeń prowadzonych budów czy robót budowlanych
odwołań od wydanych przez właściwe organy decyzji w sprawie rozbiórki obiektów budowlanych, wzniesionych bez wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień
zażaleń na postanowienia ustalające wysokość tzw. opłat legalizacyjnych
zażaleń na postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych
uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie